વિશ્વાસ, વફાદારી, વ્યાભિચાર અને સાથ

f81adda44b88e26d27ee3b94ebd02e3e

વિશ્લેષણ કરવું હોય તો ઘણું બધું લખાય. પણ આજે તો ફક્ત પ્રશ્નોજ કરવા છે.

 • શું હિલેરી ક્લીન્ટન ને તેના પતિ બિલ ક્લીન્ટન પર વિશ્વાસ છે?
 • શું બિલ ક્લીન્ટન હવે થી વફાદારી નિભાવશે?
 • હિલેરી ક્લીન્ટને બિલ ક્લીન્ટન નો વ્યાભિચાર માફ કરી ખરું કર્યું?
 • હિલેરી ક્લીન્ટને બિલ ક્લીન્ટનને ફક્ત સાથ આપવાનો દેખાડો કર્યો? આજે શું બિલ ક્લીન્ટન આ ઉપકારનો બદલો વાળે છે?
 • લીવઇન રિલેશનશિપ માં રહેતા યુગલો શું વ્યાભિચાર આચરે છે?
 • લીવઇન રિલેશનશિપ પૂરી થયા બાદ તે વ્યક્તિ જો કોઈ બીજા જોડે લગ્ન કરે તો તેના પર વિશ્વાસ કરાય?
 • લીવઇન રિલેશનશિપ પૂરી થયા બાદ તે વ્યક્તિ બીજી રિલેશનશિપમા વફાદારી નિભાવશે?

સામે આ સવાલો પણ કરીએ

 • શું કૃષણએ વ્યાભિચાર આચર્યો હતો?
 • દ્રૌપદી ક્યા એક ને વફાદાર હતી? પાંડવોની દરેકની અલગ પત્નીઓ પણ હતી. તો દ્રૌપદી તરફજ આંગળીઓ કેમ?
 • ધૃતરાષ્ટ્ર, પાંડુ અને વિદુર નો જન્મ વ્યાભિચાર થી થયો હતો? અને પાંચેય પાંડવોનો?
 • મંદોદરીને રાવણ પર વિશ્વાસ હતો? રામને સીતા પર વિશ્વાસ હતો?
 • સીતાએ અગ્નિપરીક્ષા આપી અને તે વફાદાર હતા, તો રામે તેનો સાથ કેમ છોડ્યો?
 • ઉર્વશી તો વનમાં ન ગઈ, તો શું તેને લક્ષ્મણનો સાથ નહોતો ગમતો?
 • એક પત્ની, એક પતિ ના યુગ નો અંત આવી રહ્યો છે? શું આપણે પાછા બહુપત્નીત્વ, બહુપતિત્વ તરફ પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ?
Advertisements

Gender Bender

hillary-clinton-bill-clinton-8

So, Bill Clinton gives a thumbs up to Hillary, what a public speech – will be a historical one in the days to come. Yes, as he said that “She didn’t leave me…..”, again we are thinking of the big Presidential controversy; hence for some it is obvious that he supports her, praises her and motivates her. Well, if she wins, they both live in the White house once again, so it’s a big deal.

I am compelled to think of two things.

Firstly, the forgiving by Hillary (I remember being angry myself when it happened) – The perception of being faithful is different in India and the Western countries. Here adultery is like committing murder – though things are changing in the new generation. So, the way we look at our moral values and culture, many would like to think that an independent, forward thinking woman need not stand by such a husband. He does not deserve her. So the independent lady here would leave her husband and make a future of her own; maybe the one not capable of living alone would keep on dragging her life with him – internally not forgiving him. But Western culture is different; maybe Hillary was right in her action at that time, according to their values and culture. Are we ready to give another chance? Can we communicate and sort out things? And it’s for both the spouses. Yes, Hillary has set an example.

Secondly, motivation, encouragement, and standing with the wife by a husband – Let’s talk about a man at a senior level in an organization. You see the average lifestyle of such a person – maybe waking up – some exercise – tea and breakfast – to the office – lunch at office – working late hours – returning late –having dinner – a bit of family time – retiring for the day; may be a trip or an excursion during weekends or holidays. If I ask these men that if their wives are similarly educated and competent; and start living their lifestyle – what would happen???? Can you be as encouraging, as motivating like Bill Clinton and can you stand by her?   The stakes are quite different. Yes, but at least we can get inspired by Bill Clinton and do our wee bit, not for the wife alone, but for any friend, sister, and sister-in-law who is educated competent and trying to make her own place in a man’s world.

 

Just do it

Today I went for a walk in the evening. One cycle rickshaw was just in front of me. It was loaded with 2 iron beds and lots of straw stools and chairs. I overtook it so that it doesn’t disturb my walk. Upon overtaking I saw that it was being hand dragged by a small boy @10 yrs and an old man, maybe his grandfather.

I felt like helping them. But our mind is very complex – should I speak to them, what if, why, how, ego arises.

And all of a sudden I felt – why should they know? I just slowed my speed, was behind the cycle rickshaw and started giving it a push. Obviously its speed increased, more than my walking speed. They didn’t see me, and within half a km their destination arrived. I let go my pushing and walked away with a happy heart.
Initially I thought that I shouldn’t be sharing this in this forum  – but there may be many out there like me, I just wanted to share that sometimes, if you feel like doing something, just do it, it’s really satisfying.

 

From an earlier Facebook post

We need World War III?

Major problems faced by all are scarcity of natural resources, scarcity of food, water, pure air…. Aren’t all these turning big because of one problem: Population?

Earth is same size it was 500 years ago, but the population must have increased 500 times.

Especially our generation is now also complaining about decreasing moral values, culture and losing the संस्कार.

Earlier there were kings, wars and capital punishment.

We now have human rights for terrorists too.

Has democracy done more harm than good in the long run?

Krishna in Mahabharata says इस धर्म स्थापना के मार्ग पर जिनका बलिदान देना अनिवार्य है उनका बलिदान दिया जायेगा और जिनका जीवन अनिवार्य है उन्हें दुखों और संघर्षो का भार उठाकर जीना होगा। तुम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहो। युद्ध करो।

We are all fighting our internal battles, what about the external?

Lost Innocence

I met a nice chap today at the Westside store. He is very extrovert, daring, good orator and full of life. He told me all about himself, his home and his family. I was amazed talking to him. He informed me that he had a bigger office than his dad, he owns a car, offered to drop me home (but wouldn’t give his car keys in my hands) told me I need not worry as he has a valid driving license. Followed me thrice in the store, wanted my attention to the fullest. He was even at the door when I left the store.
What are you thinking? He is a cute guy studying in Sr. Kg. He made my day by his innocent pranks. God bless him.

So, where are we adults? We have lost this innocence. Is it the only thing we have lost or maybe an unending list?

Observe your Mind

If your mind is Cool, you:

 • Make good decisions
 • Don’t get confused
 • Make less mistakes
 • Don’t get angry or feel afraid
 • Attract respect from others

If your mind is Calm, you:

 • Become peaceful and happy
 • Are less worried and frustrated
 • Don’t get stressed about work or exams
 • Can pay more attention to people you love
 • Find people will like you more

If your mind is Concentrated, you:

 • Get less distracted by useless things
 • Find it easier to focus and learn
 • Perform better in sports and games
 • Make better music and art
 • Will be more trustworthy

 

Not original – Collected

 

TIPS TO SAVE ENVIRONMENT

 

 1. PAPER SAVING
  1. Papers that are written on only one side can be separately collected for rough use by poor children.
  2. Blank pages from old notebooks can be bound together to form a note-book for rough use or donate to poor children. Some people may not be interested in doing this – they can donate the blank pages at a central location.
  3. We are now computer savvy – so all communications can come by e-mails – saving a lot of paper.
  4. Use your printer wisely – print on both sides and print only if necessary.
 2. RE_CYCLE WATER – Drain water from Kitchen Sink/Kitchen Wash Area
  1. This water contains waste such as dust/eatables. There is no human waste in this water.
  2. Collect this water separately.
  3. After sedimentation the top layer of the water can be transferred to another tank.
  4. This water can be treated and used to water the garden.
 3. SAVE LIGHT
  1. Street light in the campus can be run by solar energy.
  2. Lights in parking, foyer and staircase can be of energy saving lamps 15 W rather than the 4 feet fluorescent light.
  3. Apartment blocks can have a common solar heater – with one hot water line in each flat. This will reduce the collective cost of heating water.
 4. PLANTATION – It is very fortunate that now-a-days many Schemes have very good gardens and trees. However a few suggestions in this area:
  1. Sweet Neem (Kadi Patta) tree can be planted during construction phase – so that by the time residents come in to stay the tree is half grown. Many times in societies this tree has been planted n number of times and even protected by fences and jute bags – but intellectuals neighbous always find a way out to pluck the leaves and bare the sapling.
  2. Grow Tulsi – it is
   1. Loved religiously
   2. Good for health.
  3. Grow more flowering trees like parijat, raat rani etc.
  4. Avoid water lilies and cactus – you can grow aloe vera instead.
 5. WASTE COLLECTION – Collect dry and wet waste separately. Find an agency willing to collect the waste that can be re-cycled.
 6. PLASTIC
  1. Take your cloth bag for your vegetable/fruit shopping.
  2. Re-use
 7. DISPOSABLE ITEMS
  1. Limit the use of disposable cups, plates – they are a burden to the environment.
  2. Limit the use of paper napkins.